OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Beijing

Development and Application of a New PM2.5 Source Apportionment Approach

Jianlei Lang, Shuiyuan Cheng , Wei Wen, Chao Liu, Gang Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2015.10.0588 | Volume: 17| Issue: 1| Pages: 340-350
PDF | Supplemental material


Aerosol Column Size Distribution and Water Uptake Observed during a Major Haze Outbreak over Beijing on January 2013

Ying Zhang, Zhengqiang Li , Juan Cuesta, Donghui Li, Peng Wei, Yisong Xie, Lei Li

DOI: 10.4209/aaqr.2014.05.0099 | Volume: 15| Issue: 3| Pages: 945-957
PDF


Characterization of Ultrafine Particles and Other Traffic Related Pollutants near Roadways in Beijing

Nu Yu, Yifang Zhu , Xiaosen Xie, Caiqing Yan, Tong Zhu, Mei Zheng

DOI: 10.4209/aaqr.2014.11.0295 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1261-1269
PDF


Temporal and Spatial Characteristics of Ambient Air Quality in Beijing, China

Ying Zhou, Shuiyuan Cheng , Dongsheng Chen , Jianlei Lang, Gang Wang, Tingting Xu, Xiaoqi Wang, Sen Yao

DOI: 10.4209/aaqr.2014.11.0306 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 1868-1880
PDF


Secondary Formation of Sulfate and Nitrate during a Haze Episode in Megacity Beijing, China

Xingang Liu , Kang Sun, Yu Qu, Min Hu, Yele Sun, Fang Zhang, Yuanhang Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2014.12.0321 | Volume: 15| Issue: 6| Pages: 2246-2257
PDF


A Severe Air Pollution Event from Field Burning of Agricultural Residues in Beijing, China

Yanli Lyu, Carlo Jaeger , Zhangang Han, Lianyou Liu, Peijun Shi, Weiping Wang, Saini Yang, Lanlan Guo, Guoming Zhang, Xia Hu, Jing Guo, Yunliang Gao, Yanyan Yang, Yiying Xiong, Haiming Wen, Bo Liang, Mengdi Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2015.05.0369 | Volume: 15| Issue: 7| Pages: 2525-2536
PDF | Supplemental material


Distribution of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in the Atmosphere of Beijing, China

Zhi-Guang Zhou, Bin Zhao , Li Qi, Peng-Jun Xu, Yue Ren, Nan Li, Sen Zheng, Hu Zhao, Shuang Fan, Ting Zhang, Ai-Min Liu, Ye-Ru Huang, Li Shen

DOI: 10.4209/aaqr.2013.01.0032 | Volume: 14| Issue: 4| Pages: 1269-1278
PDF


Characteristics of Aerosol Optical Properties and Their Chemical Apportionments during CAREBeijing 2006

Tingting Han, Xingang Liu , Yuanhang Zhang, Yu Qu, Jianwei Gu, Qiang Ma, Keding Lu, Hezhong Tian, Jing Chen, Limin Zeng, Min Hu, Tong Zhu

DOI: 10.4209/aaqr.2013.06.0203 | Volume: 14| Issue: 5| Pages: 1431-1442
PDF


Highly Time-Resolved Measurements of Secondary Ions in PM2.5 during the 2008 Beijing Olympics: The Impacts of Control Measures and Regional Transport

Xiaomei Gao, Wei Nie, Likun Xue, Tao Wang, Xinfeng Wang, Rui Gao, Wenxing Wang , Chao Yuan, Jian Gao, Kant Pathak Ravi, Jing Wang, Qingzhu Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2012.04.0083 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 367-376
PDF


A Monitoring and Modeling Study to Investigate Regional Transport and Characteristics of PM2.5 Pollution

Jianlei Lang, Shuiyuan Cheng , Jianbing Li, Dongsheng Chen, Ying Zhou, Xiao Wei, Lihui Han, Haiyan Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2012.09.0242 | Volume: 13| Issue: 3| Pages: 943-956
PDF


Trends of PM2.5 and Chemical Composition in Beijing, 2000–2015

Jianlei Lang , Yanyun Zhang, Ying Zhou, Shuiyuan Cheng, Dongsheng Chen, Xiurui Guo, Sha Chen, Xiaoxin Li, Xiaofan Xing, Haiyan Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.07.0307 | Volume: 17| Issue: 2| Pages: 412-425
PDF | Supplemental material


Evaluating the Effects of Springtime Dust Storms over Beijing and the Associated Characteristics of Sub-Micron Aerosol

Peng Xu, Junke Zhang, Dongsheng Ji, Zirui Liu, Guiqian Tang, Bo Hu, Changsheng Jiang , Yuesi Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.05.0195 | Volume: 17| Issue: 3| Pages: 680-692
PDF


An Integrated WRF-CAMx Modeling Approach for Impact Analysis of Implementing the Emergency PM2.5 Control Measures during Red Alerts in Beijing in December 2015

Jia Jia, Shuiyuan Cheng , Lei Liu, Jianlei Lang, Gang Wang, Guolei Chen, Xiaoyu Liu

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0009 | Volume: 17| Issue: 10| Pages: 2491-2508
PDF


Ground-Level NO2 in Urban Beijing: Trends, Distribution, and Effects of Emission Reduction Measures

Nianliang Cheng, Yunting Li , Feng Sun, Chen Chen, Buying Wang, Qian Li, Peng Wei, Bingfen Cheng

DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0092 | Volume: 18| Issue: 2| Pages: 343-356
PDF


A Comparative Analysis of Aerosol Microphysical, Optical and Radiative Properties during the Spring Festival Holiday over Beijing and Surrounding Regions

Yu Zheng, Huizheng Che , Xiangao Xia, Yaqiang Wang, Hujia Zhao, Hong Wang, Victor Estell├ęs, Linchang An, Ke Gui, Tianze Sun, Boshi Kang, Deguang Zhang, Chunyang Zhao, Chong Liu, Zhuozhi Shu, Yongliang Sun, Bingbo Huang, Rongfan Chai, Tianliang Zhao, Xiaoye Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0396 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1774-1787
PDF


Environmental Impacts of the Revised Emission Standard for Air Pollutants for Boilers during the Heating Season in Beijing, China

Tao Yue, Xiaoxi Zhang, Chenlong Wang, Penglai Zuo, Yali Tong, Jiajia Gao, Yifeng Xue, Li Tong, Kun Wang , Xiang Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0046 | Volume: 18| Issue: 11| Pages: 2853-2864
PDF


;