OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Bacterial biodiversity

Bacterial Community Specification in PM2.5 in Different Seasons in Xinxiang, Central China

Huijun Li, Yifan Shan, Yongchao Huang, Zhen An, Guangcui Xu, Fan Wei, Guicheng Zhang , Weidong Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0467 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1355-1364
PDF | Supplemental material


;