OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Atmosphere

Sources and Deposition Fluxes of PCDD/Fs in the Largest Reservoir System in Taiwan before and after Typhoon Morakot

Kai Hsien Chi , Shangde Luo, Shuh Ji Kao, Wei-Ting Hsu, Tzu Yi Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2014.10.0235 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1227-1239
PDF


Atmospheric Deposition of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans at Coastal and High Mountain Areas in Taiwan

Chandra Suryani R., Wen-Jhy Lee , Endah Mutiara M.P. , John Kennedy Mwangi, Lin-Chi Wang, Neng-Huei Lin, Guo-Ping Chang-Chien

DOI: 10.4209/aaqr.2015.04.0246 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1390-1411
PDF


Particle Size Distributions of PCDD/Fs and PBDD/Fs in Ambient Air in a Suburban Area in Beijing, China

Xian Zhang, Qing-Qing Zhu, Shu-Jun Dong, Hong-Xing Zhang, Xiao-Ke Wang, Mei Wang, Li-Rong Gao, Ming-Hui Zheng

DOI: 10.4209/aaqr.2015.06.0421 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 1933-1943
PDF | Supplemental material


Distribution of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in the Atmosphere of Beijing, China

Zhi-Guang Zhou, Bin Zhao , Li Qi, Peng-Jun Xu, Yue Ren, Nan Li, Sen Zheng, Hu Zhao, Shuang Fan, Ting Zhang, Ai-Min Liu, Ye-Ru Huang, Li Shen

DOI: 10.4209/aaqr.2013.01.0032 | Volume: 14| Issue: 4| Pages: 1269-1278
PDF


Speciation of Mercury (II) and Methylmercury in Cloud and Fog Water

D.R. Bittrich, S.P. Chadwick, C.L. Babiarz, H. Manolopoulos, A.P. Rutter, J.J. Schauer , D.E. Armstrong, J. Collett, P. Herckes

DOI: 10.4209/aaqr.2010.08.0067 | Volume: 11| Issue: 2| Pages: 161-169
PDF | Supplemental material


Investigation on the Behavior of Pesticides in Atmosphere

Pasquale Avino, Giuseppe Cinelli, Ivan Notardonato, Mario V. Russo

DOI: 10.4209/aaqr.2010.10.0085 | Volume: 11| Issue: 6| Pages: 783-790
PDF


Dry and Wet Depositions of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in the Atmosphere in Taiwan

Ya-Fen Wang , Hsiao-Chung Hou, Hsing-Wang Li, Long-Full Lin, Lin-Chi Wang, Guo-Ping Chang-Chien, Yen-Sheng You

DOI: 10.4209/aaqr.2010.04.0024 | Volume: 10| Issue: 4| Pages: 378-390
PDF


;