OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Aerosol classification

Investigation of Aerosol Optical Depth (AOD) and Ångström Exponent over the Desert Region of Northwestern China Based on Measurements from the China Aerosol Remote Sensing Network (CARSNET)

Jie Yu, Huizheng Che , Quanliang Chen, Xiangao Xia, Hujia Zhao, Hong Wang, Yaqiang Wang, Xiaoye Zhang, Guangyu Shi

DOI: 10.4209/aaqr.2014.12.0326 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 2024-2036
PDF


Aerosol Optical Properties over an Urban Site in Central China Determined Using Ground-Based Sun Photometer Measurements

Chao Liu, Leiku Yang, Huizheng Che , Xiangao Xia, Hujia Zhao, Hong Wang, Ke Gui, Yu Zheng, Tianze Sun, Xiaopan Li, Zhizhong Sheng, Han Wang, Xiaofeng Lu, Xiaoye Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0185 | Volume: 19| Issue: 3| Pages: 620-638
PDF


;