OPEN ACCESS

Articles online

Just Accepted

Aerosol Emissions from Long-Lasting Smoldering of Boreal Peatlands: Chemical Composition, Markers, and Microstructure

Olga B. Popovicheva , Guenter Engling , I-Ting Ku, Mikhail A. Timofeev, Natalia K. Shonija

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0302 | Accepted Manuscripts
PDF


The Effect of Sampling Inlet Direction and Distance on Particle Source Measurements for Dispersion Modelling

Alexander Christian Østerskov Jensen , Mikko Poikkimäki, Anders Brostrøm, Miikka Dal Maso, Ole John Nielsen, Thomas Rosenørn, Andrew Butcher, Ismo Kalevi Koponen, Antti Joonas Koivisto

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0322 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Characteristics and Formation Mechanisms of Sulfate and Nitrate in Size-segregated Atmospheric Particles from Urban Guangzhou, China

Feng Jiang, Fengxian Liu, Qinhao Lin, Yuzhen Fu, Yuxiang Yang, Long Peng, Xiufeng Lian, Guohua Zhang , Xinhui Bi, Xinming Wang, Guoying Sheng

DOI: 10.4209/aaqr.2018.07.0251 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Biological and Chemical Air Pollutants in Urban Area of Central Europe: Coexposure Assessment

Łukasz Grewling , Agata Frątczak, Łukasz Kostecki, Małgorzata Nowak, Agata Szymańska, Paweł Bogawski

DOI: 10.4209/aaqr.2018.10.0365 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Impact of Biomass Burning in South and Southeast Asia on Background Aerosol in Southwest China

Yuanxin Liang, Huizheng Che , Ke Gui, Yu Zheng, Xianyi Yang, Xiaopan Li, Chao Liu, Zhizhong Sheng, Tianze Sun, Xiaoye Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0324 | Accepted Manuscripts
PDF


Characteristics of Air Pollutants and Greenhouse Gases at a Regional Background Station in Southwestern China

Linjun Cheng, Dongsheng Ji , Jun He, Liang Li, Li Du, Yang Cui, Hongliang Zhang, Luxi Zhou, Zhiqing Li, Yingxing Zhou, Chengyuan Miao, Zhengyu Gong, Yuesi Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0397 | Accepted Manuscripts
PDF


Sources of High Sulfate Aerosol Concentration Observed at Cape Hedo in Spring 2012

Syuichi Itahashi , Shiro Hatakeyama, Kojiro Shimada, Akinori Takami

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0350 | Accepted Manuscripts
PDF


Bioaerosol Concentrations and Size Distributions during the Autumn and Winter Seasons in an Industrial City of Central China

Ting Liu, L.-W. Antony Chen , Mi Zhang, John G. Watson, Judith C. Chow, Junji Cao, Hongyu Chen, Wei Wang, Jiaquan Zhang, Changlin Zhan, Hongxia Liu, Jingru Zheng, Naiwen Chen, Ruizhen Yao, Wensheng Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0422 | Accepted Manuscripts
PDF


Aerosol Pollution Characterization before Chinese New Year in Zhengzhou in 2014

Xiuli Wei , Huaqiao Gui, Jianguo Liu, Jie Zhang, Schwab James, Minguang Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0226 | Accepted Manuscripts
PDF


Three-Year Long Source Apportionment Study of Airborne Particles in Ulaanbaatar Using X-Ray Fluorescence and Positive Matrix Factorization

G. Gunchin , M. Manousakas, J. Osan, A.G. Karydas, K. Eleftheriadis, S. Lodoysamba, D. Shagjjamba, A. Migliori, R. Padilla-Alvarez, C. Streli, I.G. Darby

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0351 | Accepted Manuscripts
PDF


Numerical Investigation on Gas-Solid Flow in a Circumfluent Cyclone Separator

Pan Zhang, Jihai Duan, Guanghui Chen, Weiwen Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0197 | Accepted Manuscripts
PDF


Aerosol Optical Properties over an Urban Site in Central China Determined Using Ground-Based Sun Photometer Measurements

Chao Liu, Leiku Yang, Huizheng Che , Xiangao Xia, Hujia Zhao, Hong Wang, Ke Gui, Yu Zheng, Tianze Sun, Xiaopan Li, Zhizhong Sheng, Han Wang, Xiaofeng Lu, Xiaoye Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0185 | Accepted Manuscripts
PDF


Effects of Wind Direction on the Airflow and Pollutant Dispersion inside a Long Street Canyon

Yuan-Dong Huang , Ren-Wei Hou, Ze-Yu Liu, Ye Song, Peng-Yi Cui, Chang-Nyung Kim

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0344 | Accepted Manuscripts
PDF


Regeneration of Potassium Poisoned Catalysts for the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3

Shaojun Liu, Peidong Ji, Dong Ye, Ruiyang Qu, Chenghang Zheng, Xiang Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.07.0273 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


;