OPEN ACCESS

Articles online

Just Accepted

Gaseous and Carbonaceous Composition of PM2.5 Emitted from Rural Vehicles in China

Xianbao Shen, Hui Wu, Xinyue Cao, Wei Zhang, Zhiliang Yao, Xuewei Hao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0401 | Accepted Manuscripts
PDF


Deposition of Toxic Dust with External Fields

Olga Kudryashova , Natalia Korovina, Igor Akhmadeev, Eugeny Muravlev, Sergey Titov, Anatoliy Pavlenko

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0138 | Accepted Manuscripts
PDF


Contribution of Regional Transport to Surface Ozone at an Island Site of Eastern China

Lei Tong, Jingjing Zhang, Honghui Xu, Hang Xiao , Mengmeng He, Huiling Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0508 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Meteorological and Chemical Factors Controlling Ozone Formation in Seoul during MAPS-Seoul 2015

Heejeong Kim, Woo-Chul Choi, Ho-Jun Rhee, Inseon Suh, Meehye Lee , Donald R. Blake, Saewung Kim, Jinsang Jung, Gangwoong Lee, Deug-Soo Kim, Seung-Myung Park, Junyoung Ahn, Sang Deok Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0445 | Accepted Manuscripts
PDF


Organic Aerosol Characterization and Source Identification in Karachi, Pakistan

Zehra Y. Khan, Joshua Kettler, Haider A. Khwaja, Iftikhar I. Naqvi, Abdul Malik, Elizabeth A. Stone

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0579 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Atmospheric CO2 and δ13C Measurements from 2012 to 2014 at the Environmental Research Station Schneefernerhaus, Germany: Technical Corrections, Temporal Variations and Trajectory Clustering

Homa Ghasemifard, Ye Yuan, Marvin Luepke, Christian Schunk, Jia Chen, Ludwig Ries, Michael Leuchner, Annette Menzel

DOI: 10.4209/aaqr.2018.01.0010 | Accepted Manuscripts


Characterization of Air Quality Index for both Handan and Kaifeng Cities, China

Rong Zhao, Kangping Cui , Weiwei Wang, How-Ran Chao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0240 | Accepted Manuscripts
PDF


Inflammatory Response and PM2.5 Exposure of Urban Traffic Conductors

How-Ran Chao, Jhih-Wei Hsu, Hsiu-Ying Ku, Shu-Li Wang, Han-Bin Huang, Saou-Hsing Liou, Tsui-Chun Tsou

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0132 | Accepted Manuscripts
PDF


The Controlling Factors of Photochemical Ozone Production in Seoul, South Korea

Saewung Kim , Daun Jeong, Dianne Sanchez, Mark Wang, Roger Seco, Donald Blake, Simone Meinardi, Barbara Barletta, Stacey Hughes, Jinsang Jung, Deugsoo Kim, Gangwoong Lee, Meehye Lee, Joonyoung Ahn, Sang-Deok Lee, Gangnam Cho, Min-Young Sung, Yong-Hwan Lee, Rokjin Park

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0452 | Accepted Manuscripts
PDF


High Resistance to Na Poisoning of V2O5-Ce(SO4)2/TiO2 Catalyst for the NO SCR Reaction

Yanrong Chen, Mingxuan Wang, Xuesen Du , Jingyu Ran, Li Zhang, Dingling Tang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0521 | Accepted Manuscripts
PDF


Enhanced Activity of Nb-modified CeO2/TiO2 Catalyst for the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3

Ye Jiang , Changzhong Bao, Shaojun Liu, Guitao Liang, Mingyuan Lu, Chengzhen Lai, Weiyun Shi, Shiyuan Ma

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0059 | Accepted Manuscripts
PDF


Tire Abrasion as a Major Source of Microplastics in the Environment

Frank Sommer, Volker Dietze, Anja Baum, Jan Sauer, Stefan Gilge, Christoph Maschowski, Reto Gieré

DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0099 | Accepted Manuscripts
PDF


Activity Pattern of School/University Tenants and their Family Members in Metro Manila – Philippines

Simonas Kecorius , Everlyn Gayle Tamayo, Maria Cecilia Galvez, Leizel Madueño, Grace Betito, Mylene Gonzaga-Cayetano, Edgar Vallar, Alfred Wiedensohler

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0069 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Levels of Non-PBDE Halogenated Fire Retardants and Brominated Dioxins and their Toxicological Effects in Indoor Environments - A Review

Yi-Chyun Hsu, Rachelle Anne D. Arcega, Yan-You Gou, Lemmuel L. Tayo, Yi-Hsien Lin, Sheng-Lun Lin, How-Ran Chao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0095 | Accepted Manuscripts
PDF


Experimental and Modeling Studies of SO3 Homogeneous Formation in Post-flame Region

Haiping Xiao, Cong Qi , Qiyong Cheng, Chaozong Dou, Xiang Ning, Yu Ru

DOI: 10.4209/aaqr.2018.01.0026 | Accepted Manuscripts
PDF


Source Apportionment of Rare Earth Elements in PM2.5 in a Southeast Coastal City of China

Gongren Hu, Shanshan Wang, Ruilian Yu , Zongwei Zhang, Xiaoming Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0559 | Accepted Manuscripts
PDF


An Improved Absorption Ångström Exponent (AAE)-Based Method for Evaluating the Contribution of Light Absorption from Brown Carbon with a High-time Resolution

Guohua Zhang , Long Peng, Xiufeng Lian, Qinhao Lin, Xinhui Bi, Duohong Chen, Mei Li, Lei Li, Xinming Wang, Guoying Sheng

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0566 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Potassium: A Tracer for Biomass Burning in Beijing?

Jinting Yu, Caiqing Yan, Yue Liu, Xiaoying Li, Tian Zhou, Mei Zheng

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0536 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Aerosol Chamber Characterization for Commercial Particulate Matter (PM) Sensor Evaluation

Dian Ahmad Hapidin, Casmika Saputra, Dian Syah Maulana, Muhammad Miftahul Munir , Khairurrijal Khairurrijal

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0611 | Accepted Manuscripts
PDF


Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Urban Street Dust of Huanggang, Central China: Status, Sources and Human Health Risk Assessment

Jia Liu, Jiaquan Zhang , Changlin Zhan, Hongxia Liu, Li Zhang, Tianpeng Hu, Xinli Xing, Chengkai Qu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0048 | Accepted Manuscripts
PDF


Observation Analysis on Microphysics Characteristics of Long-lasting Severe Fog and Haze Episode at Urban Canopy Top

Su-Qin Han , Tian-Yi Hao, Min Zhang, Qing Yao, Jing-Le Liu, Zi-Ying Cai, Xiang-Jin Li

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0416 | Accepted Manuscripts
PDF


Trend of Air Quality in Seoul: Policy and Science

Yong Pyo Kim , Gangwoong Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0081 | Accepted Manuscripts
PDF


Seasonal Source Apportionment of PM2.5 in Ningbo, a Coastal City in Southeast China

Mengren Li, Min Hu , Qingfeng Guo, Tianyi Tan, Bohan Du, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Song Guo, Weifeng Wang, Yingguo Fan, Dandan Xu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.01.0011 | Accepted Manuscripts
PDF


Meteorological Overview and Signatures of Long-range Transport Processes during the MAPS-Seoul 2015 Campaign

Cheol-Hee Kim , Hyo-Jung Lee, Jeong-Eon Kang, Hyun-Young Jo, Shin-Young Park, Yu-Jin Jo, Jong-Jae Lee, Geum-Hee Yang, Taehyun Park, Tae-Hyung Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0398 | Accepted Manuscripts
PDF


Characterizing PM2.5 in Hanoi with New High Temporal Resolution Sensor

Bich-Thuy Ly , Yutaka Matsumi , Tomoki Nakayama, Yosuke Sakamoto, Yoshizumi Kajii, Dung Trung Nghiem

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0435 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Environmental Impacts of the Revised Emission Standard of Air Pollutants for Boilers in the Heating Season of Beijing, China

Tao Yue, Xiaoxi Zhang, Chenlong Wang, Penglai Zuo, Yali Tong, Jiajia Gao, Yifeng Xue, Li Tong, Kun Wang , Xiang Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0046 | Accepted Manuscripts
PDF


Characteristics of Classified Aerosol Types in South Korea during the MAPS-Seoul Campaign

Seoyoung Lee, Jaemin Hong, Yeseul Cho, Myungje Choi, Jhoon Kim, Sang Seo Park, Joon-Young Ahn, Sang-Kyun Kim, Kyung-Jung Moon, Thomas F. Eck, Brent N. Holben, Ja-Ho Koo

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0474 | Accepted Manuscripts
PDF


Surface PM2.5 Estimate Using Satellite-derived Aerosol Optical Depth over India

Rama K. Krishna, Sachin D. Ghude, Rajesh Kumar, Gufran Beig, Rachana Kulkarni, Sandip Nivdange, Dilip Chate

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0568 | Accepted Manuscripts
PDF


High Efficiency Axial Wet Cyclone Air Sampler

Giwoon Sung, Hyeong-U Kim, Dongjoo Shin, Weon Gyu Shin, Taesung Kim

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0596 | Accepted Manuscripts
PDF


Understanding the Influence of Open-waste Burning on Urban Aerosols Using Metal Tracers and Lead Isotopic Composition

Sudhanshu Kumar, Shankar Gopala Aggarwal , Bighnaraj Sarangi, Julien Malherbe, Julien P.G. Barre, Sylvain Berail, Fabienne Séby, Olivier F.X. Donard

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0510 | Accepted Manuscripts
PDF


;