OPEN ACCESS

Articles online

Just Accepted

Bacterial Community Specification in PM2.5 in Different Seasons in Xinxiang, Central China

Huijun Li, Yifan Shan, Yongchao Huang, Zhen An, Guangcui Xu, Fan Wei, Guicheng Zhang , Weidong Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0467 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Heavy Particulate Matter Pollution during the 2014–2015 Winter in Tianjin, China

Zhenli Sun, Fengkui Duan , Yongliang Ma, Kebin He , Lidan Zhu, Tao Ma

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0121 | Accepted Manuscripts
PDF


Evaluation of Different Machine Learning Approaches in Forecasting PM2.5 Mass Concentrations

Hamed Kaimian, Qi Li , Chunlin Wu, Yanlin Qi, Yuqin Mo, Gong Chen, Sonali Sachdeva, Xianfeng Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0450 | Accepted Manuscripts
PDF


Source Apportionment of PM2.5 at Urban and Suburban Sites in a Port City of Southeastern China

Shui-Ping Wu , Chao Xu, Lu-Hong Dai, Ning Zhang, Ya Wei, Yang Gao, Jin-Pei Yan, James J. Schwab

DOI: 10.4209/aaqr.2019.01.0007 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Climatology of Aerosol Optical Properties at Storm Peak Laboratory

Crystal M. Japngie-Green, Elisabeth Andrews, Ian B. McCubbin, John A. Ogren, Anna G. Hallar

DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0204 | Accepted Manuscripts
PDF


Preparation of Cu-Mn and Cu-Mn-Ce Oxide/Mesoporous Silica via Silicate Exfoliation for Removal of NO and Hg0

Cong-Jhen Lin, Chuan-Lin Chang, Chih-Fu Tseng, Hong-Ping Lin , Hsing-Cheng Hsi

DOI: 10.4209/aaqr.2018.10.0389 | Accepted Manuscripts
PDF


Chemical Characteristics and Source Apportionment of PM2.5 during winter in South Urumqi, China

Yusan Turap, Suwubinuer Rekefu, Guo Wang, Dilinuer Talifu , Bo Gao , Tuergong Aierken, Shen Hao, Xinming Wang, Yalkunjan Tursun, Mailikezhati Maihemuti, Nuerla Ailijiang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0454 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Experiments on Enhancing the Particle Charging Performance in an Electrostatic Precipitator

Chenghang Zheng, Dawei Duan, Qianyun Chang, Shaojun Liu, Zhengda Yang, Xintao Liu, Weiguo Weng, Xiang Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0400 | Accepted Manuscripts
PDF


Elemental Composition, Morphology and Sources of Fine Particulates (PM2.5) in Hefei City, China

Huaqin Xue, Guijian Liu , Hong Zhang, Ruoyu Hu, Xin Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0341 | Accepted Manuscripts
PDF


Aerosol Pollution Characterization before Chinese New Year in Zhengzhou in 2014

Xiuli Wei , Huaqiao Gui, Jianguo Liu, Jie Zhang, Schwab James, Minguang Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0226 | Accepted Manuscripts
PDF


;