OPEN ACCESS

Articles online

Evaluation of Indoor Air Pollution during Decorating Process and Inhalation Health Risks in Xi’an, China: A Case Study

Category: Air Pollution and Health Effects

Volume: 19 | Issue: 4 | Pages: 854-864
DOI: 10.4209/aaqr.2018.07.0261
PDF

Export Citation:  RIS | BibTeX

Tian Chang1, Jinhui Wang2, Jiaqi Lu1, Zhenxing Shen 1, Yu Huang3, Jian Sun1, Hongmei Xu1, Xin Wang4, Dongxiao Ren1, Junji Cao3

  • 1 Department of Environmental Sciences and Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China
  • 2 NICU, Xi’an Children’s Hospital, Xi’an 710003, China
  • 3 Key Laboratory of Aerosol Chemistry and Physics, SKLLQG, Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, Xi’an 710049, China
  • 4 Multiphase Chemistry Department, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz 55128, Germany

Highlights

  • Study on the variation trends of formaldehyde and VOCs during decoration process.
  • Formaldehyde and VOCs mainly emitted from wall paper, wooden floor and furniture.
  • Benzene posed the greatest health risk after 1 year decorating.

Abstract

PM2.5, formaldehyde, and 8 volatile organic compounds (VOCs) were observed in 6 newly decorated apartment units to evaluate the effects of the decorating process on the indoor air quality in Xi’an, China. The comparison of indoor and outdoor formaldehyde and VOCs concentrations showed that the outdoor PM2.5 concentration exceeded the indoor one during the monitoring process, whereas the indoor formaldehyde and VOCs concentrations exceeded the outdoor ones. The levels of formaldehyde and VOCs in different rooms were investigated, and the concentrations in the bedroom were found to be the highest. Furthermore, the formaldehyde and VOCs concentrations were measured in 200 other rooms decorated within a 2-year period in Xi’an, and the results indicated that wallpapering, wooden flooring, and furniture were the major decorating processes emitting these compounds. In addition, a health risk assessment of the monitored formaldehyde and VOCs in the rooms 1 year after decorating showed that benzene posed the greatest health risk among the assessed VOCs.

Keywords

Indoor air quality Decorating process Inhalation health risks Xi’an


Related Article

Global Research Trends in Health Effects of Volatile Organic Compounds during the Last 16 Years: A Bibliometric Analysis

Shumin Cheng, Jiale Zhang, Yujing Wang, Daqing Zhang, Guopeng Teng, Guo-Ping Chang-Chien, Qianli Huang , Yu-Bo Zhang , Ping Yan

Seasonal Variation, Source Apportionment and Health Risk Assessment of Heavy Metals in PM2.5 in Ningbo, China

Yue Wu, Beibei Lu, Xinlei Zhu, Aihong Wang, Meng Yang, Shaohua Gu, Xiaoxia Wang, Pengbo Leng, Kristina M. Zierold, Xiaohai Li, Ke Kerri Tang, Lanyun Fang, Ruixue Huang, Guozhang Xu , Lv Chen
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0452
PDF

Effects of Ambient PM2.5 Collected Using Cyclonic Separator from Asian Cities on Human Airway Epithelial Cells

Pratiti H. Chowdhury, Akiko Honda , Sho Ito, Hitoshi Okano, Toshinori Onishi, Makoto Higashihara, Tomoaki Okuda, Toshio Tanaka, Seitarou Hirai, Hirohisa Takano
;