OPEN ACCESS

Articles online

Category: Observations of aerosols at mountainous, coastal, and urban measurement sites

Characteristics and Sources of Speciated Atmospheric Mercury at a Coastal Site in the East China Sea Region

Lei Zhang, Long Wang, Shuxiao Wang , Hongying Dou, Jianfeng Li, Shu Li, Jiming Hao

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0402 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 2913-2923
PDF | Supplemental material


Spatial and Temporal Characteristics and Main Contributing Regions of High PM2.5 Pollution in Hong Kong

Hui Ding, Yonghong Liu, Zhi Yu , Ching Cheung, Juanming Zhan

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0412 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 2955-2965
PDF


Characteristics of Particulate-Phase Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Atmosphere over the Central Himalayas

Pengfei Chen, Chaoliu Li, Shichang Kang , Maheswar Rupakheti, Arnico K. Panday, Fangping Yan, Quanlian Li, Qianggong Zhang, Junming Guo, Zhenming Ji, Dipesh Rupakheti, Wei Luo

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0385 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 2942-2954
PDF


Regional Impact of Biomass Burning in Southeast Asia on Atmospheric Aerosols during the 2013 Seven South-East Asian Studies Project

Jie Li , Yuqia Zhang, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Yingchun Yang, Huili Huang, Jianjun Li, Qiang Zhang, Chuanyao Lin, Neng-Huei Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0422 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 2924-2941
PDF


The Source Apportionment of Primary PM2.5 in an Aerosol Pollution Event over Beijing-Tianjin-Hebei Region using WRF-Chem, China

Yinglong Zhang, Bin Zhu , Jinhui Gao, Hanqing Kang, Peng Yang, Lili Wang, Junke Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.10.0442 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 2966-2980
PDF | Supplemental material


Chemical Characterization of Wintertime Aerosols over Islands and Mountains in East Asia: Impacts of the Continental Asian Outflow

Shantanu Kumar Pani, Chung-Te Lee , Charles C.-K. Chou, Kojiro Shimada, Shiro Hatakeyama, Akinori Takami, Sheng-Hsiang Wang, Neng-Huei Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0097 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 3006-3036
PDF | Supplemental material


Characteristics of Summertime Volatile Organic Compounds in the Lower Free Troposphere: Background Measurements at Mt. Fuji

Chang-Feng Ou-Yang, Chih-Chung Chang , Jia-Lin Wang, Kojiro Shimada, Shiro Hatakeyama, Shungo Kato, Jia-Yang Chiu, Guey-Rong Sheu, Neng-Huei Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0144 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 3037-3051
PDF | Supplemental material


;