OPEN ACCESS

Effect of Exhaust Gas Recirculation Rate on the Emissions of Persistent Organic Pollutants from a Diesel Engine

Shida Chen, Kangping Cui , Jinning Zhu , Yixiu Zhao, Lin-Chi Wang, Justus Kavita Mutuku
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2019.01.0047
PDF

A Cost-effective, Miniature Electrical Ultrafine Particle Sizer (mini-eUPS) for Ultrafine Particle (UFP) Monitoring Network

Qiaoling Liu, Di Liu, Xiaotong Chen, Qiang Zhang, Jingkun Jiang, Da-Ren Chen
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0427
PDF

Long-term field Evaluation of Low-cost Particulate Matter Sensors in Nanjing

Lu Bai, Lin Huang, Zhenglu Wang, Qi Ying , Jun Zheng, Xiaowen Shi, Jianlin Hu
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0424
PDF

Aerosol Climate Change Connection (AC3)

Volume: 19 , Issue: 1

Guest Editors: Panuganti C.S. Devara, Rajasekhar Balasubramanian, Abhijit Chatterjee


Megacity Air Pollution Studies (MAPS)

Volume: 18 , Issue: 9

Guest Editors: Yong Pyo Kim, Gangwoong Lee, Louisa Emmons, Rokjin Park


Aerosol Source, Transport, Chemistry, and Emission Control

Volume: 18 , Issue: 7

Guest Editors: Moo-Been Chang, Jungho Hwang, Naoki Kaneyasu, Renjian Zhang

;